Iustitia Juridiks verksamhetsområden

  • Socialrätt personlig assistans eller andra insatser enligt LSS och SoL 
  • Förmynderskapsrätt - frågor om godman- och förvaltarskap
  • Familjerätt - frågor om familjen och familjemedlemmars inbördes rättsställning. Det kan gälla bland annat äktenskap, samboskap, arvsfrågor och vårdnadsfrågor. 

Rådgivning

Utbildning

Konsulttjänster

Rådgivning - en timmes kostnadsfri rådgivning för enskilda i frågor avseende humanjuridik. Välkomna! Vi åtar oss uppdrag inom socialrätt, migration- och asylrätt, förmynderskapsrätt samt familjerätt.

Utbildning - vi skräddarsyr utbildningar för dig, din avdelning, din myndighet och/eller ditt företag. Vi har erfarenhet av utbildningar i förvaltningsprocessen, dokumentations- och journalföring, kvalitetssäkring, förmynderskapsrätten; god man och förvaltare, hur fungerar det med ställföreträdarskap, gode män för ensamkommande barn, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS); vilka rättigheter har du? Vem har ansvar för insatser enligt LSS? Hur går myndigheternas handläggning till i frågor om personlig assistans? Hur skriver jag som arbetsterapeut/läkare ett intyg som fungerar i den enskildes ansökningsprocess? Mänskliga rättigheter - vad gäller för mig som lever med ett funktionshinder? 

Konsulttjänster - vi erbjuder arbetsplatsbaserade konsulttjänster. Behöver du styra upp din verksamhet, tillämpar ni aktuell lagstiftning korrekt, uppfyller ni tillsynsmyndighetens krav? Bedriver ni en kvalitetssäkrad verksamhet?